Založení a.s.

Proces založení akciové společnosti je dosti složitým a časově náročným výkonem. Založení akciové společnosti zabere v České republice průměrně 1 až 3 měsíce času, a to v závislosti na počtu potřebných úkonů a typu a složitosti struktury dané společnosti.

Pokud podnikatel není ochoten věnovat svůj čas na celý byrokratický proces, má šanci využít služeb naší společnosti, jejíž experti jsou schopni Vám garantovat zápis nové a.s. do obchodního rejstříku již během deseti pracovních dnů.

Stručně zrekapitulujeme, co je nutné k založení a vzniku akciové společnosti.

 • Obchodní firma - název akciové společnosti: je nutno ověřit, zda se v obchodním rejstříku již nevyskytuje firma se stejným nebo zaměnitelným názvem
 • Sídlo akciové společnosti - je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
 • Předmět podnikání akciové společnosti - vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele (ve znění pozdějších předpisů § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Akcionáři - akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba, je třeba uvést:
  • pro fyzickou osobu: jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu, počet nabývaných akcií
  • pro českou právnickou osobu: obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce, počet nabývaných akci
  • pro zahraniční právnickou osobu: aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno. Dále rovněž počet nabývaných akcií.
  • bude-li mít akciová společnost jediného akcionáře, tento se vždy zapisuje do obchodního rejstříku.
 • Akcie – 27.6.2013 nabyl účinnosti zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Od tohoto data již nově založená akciová společnost (např. při založení a.s. na klíč) nemůže vydat akcie na majitele v listinné podobě, čímž končí anonymita majitelů těchto akcií (akcionářů akciové společnosti).
 • Statutární orgán akciové společnosti – představenstvo – minimálně 3 členové, to neplatí, pokud má společnost jediného akcionáře, pak může mít člena jednoho. Členem představenstva akciové společnosti může být pouze fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU.
  •  Nutné údaje a doklady o členu představenstva, je-li jím občan ČR: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
  • Pro člena představenstva akciové společnosti – občana EU: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
  • Pro člena představenstva akciové společnosti – občana zemí mimo EU: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
 • Obdobně pro čleby dozorčí rady akciové společnosti
 • Registrace akciové společnosti k DPH - akciová společnost není v okamžiku prodeje registrována jako plátce daně z přidané hodnoty. Na přání klienta podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty.
 • Základní kapitál akciové společnosti – klient si může určit jeho výši, přičemž minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2.000.000,- Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

 

Demo

Člen představenstva

JUDr. Jakub Maur

info@profispolecnosti.cz

Telefon: +420 775 387 744, +420 266 793 320

Profispolečnosti Holding SE

Dělnická 12, 170 00 Praha 7