Založení s.r.o.

Založení obchodní společnosti s.r.o. a její vznik, tedy zápis do obchodního rejstříku, představuje velmi zdlouhavý a časově náročný proces.

Společnost se zakládá společenskou smlouvou, pokud je více zakladatelů, nebo zakladatelskou listinou v případě jednoho společníka. Na zakladatelském dokumentu musí být podpisy zakladatelů úředně ověřeny. U společnosti s ručením omezeným musí mít tyto dokumenty navíc formu notářského zápisu.

Notářský zápis k založení s.r.o. musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, bydliště, datum narození účastníků a jejich zástupců,
  • prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům,
  • údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
  • obsah úkonu,
  • údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
  • podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
  • místo, den, měsíc a rok úkonu,
  •  jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
  •  otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Den sepsání notářského zápisu je dnem založení společnosti s.r.o. Od tohoto data je stanovena lhůta 90 dní, kdy musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. Příslušným rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je soud, v jehož obvodu je obecný soud právnické osoby, jíž se zápis týká.

Den zápisu do obchodního rejstříku je dnem vzniku společnosti. Společnosti je přiděleno identifikační číslo a tímto dnem se společnost stává právnickou osobou, která může nabývat práva a povinnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

 

Demo

Člen představenstva

JUDr. Jakub Maur

info@profispolecnosti.cz

Telefon: +420 775 387 744, +420 266 793 320

Profispolečnosti Holding SE

Dělnická 12, 170 00 Praha 7